SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1055 – § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.
Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.
Kan. 1057 – § 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.
§ 2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.
Rodzice chrześcijańscy, dbający o świętość swojego małżeństwa, niech mają świadomość, jak ważny dla dzieci i innych jest przykład ich życia – to, jaki stworzyli DOM.
Narzeczonych planujących zawarcie sakramentu zachęcamy do odpowiednio wczesnego (nawet rok, dwa przed terminem) zarezerwowania sobie wybranej daty.
Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się trzy miesiące przed datą ślubu w celu spisania protokołu przedślubnego.
Na pierwsze spotkanie przynoszą ze sobą:
  • dowody osobiste
  • metryki chrztu (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą spotkania), osób, które ten sakrament przyjęły w parafii innej niż miejsce spisania protokołu;
  • zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu)
  • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej;
  • potwierdzenie odbycia katechez przedmałżeńskich (kursu przedmałżeńskiego) czy to w formie spotkań w parafii, czy zjazdów weekendowych, organizowanych przez domy rekolekcyjne diecezji tarnowskiej. Zaświadczenie to można donieść na spotkanie drugie.
Na drugie spotkanie narzeczeni przynoszą:
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (tzw. dokumenty konkordatowe) w 3 egzemplarzach, wydawane i ważne 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, lub akt zawarcia małżeństwa, jeżeli ślub cywilny odbył się wcześniej;
  • potwierdzenie odbycia katechez przedślubnych;
  • potwierdzenie wizyt w parafialnej poradni rodzinnej;
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii.
Scroll to Top