SAKRAMENT NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 897 – Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się oraz jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego; oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane.
Kan. 898 – Wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, biorąc czynny udział w sprawowaniu najczcigodniejszej Ofiary, z największą pobożnością i często przyjmując ten sakrament i adorując Go z najwyższą czcią. Duszpasterze wyjaśniając naukę o tym sakramencie powinni starannie pouczać wiernych o tym obowiązku.
UCZESTNICTWO W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII
Kan. 912 – Każdy ochrzczony, jeśli tylko prawo tego nie zabrania, może i powinien być dopuszczony do Komunii świętej.
Kan. 913 – § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.
§ 2. Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.
Kan. 914 – Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.
Kan. 915 – Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim.
Kan. 916 – Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy świętej ani przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej.
Kan. 917 – Kto przyjął już Najświętszą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2.
Kan. 918 – Jak najbardziej zaleca się, ażeby wierni przyjmowali Komunię świętą podczas sprawowania Eucharystii. Proszącym jednak o nią dla słusznej racji poza Mszą świętą, należy udzielić, zachowując obrzędy liturgiczne.
Kan. 919 – § 1. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.
§ 2. Kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Najświętszą Eucharystię, może przed drugim lub trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociażby nie zachodziła przerwa jednej godziny.
§ 3. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej.
Kan. 920 – § 1. Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku.
§ 2. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku.
Kan. 921 – § 1. Wierni znajdujący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci, powinni być umocnieni Komunią świętą na sposób Wiatyku.
§ 2. Chociażby tego dnia przyjęli już Komunię świętą, to jednak bardzo się zaleca, aby – znalazłszy się w niebezpieczeństwie śmierci – otrzymali ponownie Komunię świętą.
§ 3. Gdy niebezpieczeństwo śmierci trwa dłużej, zaleca się, aby Komunia święta była udzielana wielokrotnie, w poszczególnych dniach.
Kan. 922 – Udzielenia Wiatyku chorym nie należy zbytnio odkładać. Duszpasterze powinni pilnie czuwać nad tym, by chorzy byli posilani wtedy, gdy są jeszcze w pełni świadomi.

MSZE ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII:

NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
7:00, 9:00, 11:00, 17:00
DNI POWSZEDNIE:
– czas letni: 6:30, 18:00
– czas zimowy: 6:30, 17:00
DNI POWSZEDNIE W CZASIE WIZYTY KOLĘDOWEJ (STYCZEŃ):
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek (z wyj. I piątku): 6:30
– czwartek, sobota, I piątek: 6:30, 17:00
DNI POWSZEDNIE W WAKACJE (LIPIEC-SIERPIEŃ):
– poniedziałek, środa, sobota: 7:00
– wtorek, czwartek, piątek: 18:00
TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOWANIEM INNYCH SAKRAMENTÓW, PRZY SZCZEGÓLNYCH WYDARZENIACH, A TAKŻE MSZY POGRZEBOWYCH, USTALANE SĄ POZA POWYŻSZYM PORZĄDKIEM.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 1. Zapisy intencji Mszy świętych na kolejny rok kalendarzowy przyjmowane są w kancelarii parafialnej począwszy od tygodnia po sierpniowym Odpuście parafialnym.
 2. Zachęcamy, by odpowiednio wcześnie zarezerwować termin Mszy świętych z okazji szczególnych wydarzeń (np. jubileusze małżeńskie czy urodziny).
 3. W czwartki wieczorem (z wyj. stycznia, lipca i sierpnia) sprawujemy Msze święte zbiorowe, nowennowe – jeden kapłan ofiaruje Mszę świętą we wszystkich zgłoszonych intencjach. W kancelarii lub zakrystii można zapisywać intencje za żyjących lub zmarłych na wybrany czwartek.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ ZANOSZĄ PANA JEZUSA CHORYM DO DOMÓW W KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 9:00.

Osoby, które pragną korzystać z tej posługi, powinni zgłosić to (telefonicznie, osobiście lub przez bliskich) do księży lub bezpośrednio szafarzom.

I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII

 1. Przygotowanie i przeżycie uroczystości I Spowiedzi i Komunii świętej zazwyczaj ma miejsce w klasie III szkoły podstawowej.
 2. Potrzebne dokumenty:
   • · akt chrztu uzyskany z parafii, gdzie ten sakrament był udzielony – chyba, że jest to ta sama parafia, w której będzie udzielana Komunia;
   • · zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych wyrażona pisemnie na specjalnej deklaracji podczas pierwszego lub drugiego spotkania w kościele;
   • · w przypadku przyjmowania tego sakramentu poza własną parafią – pisemna zgoda własnego proboszcza.
 3. Na dobre przygotowanie dzieci składa się:
   • · przykład domu – zwłaszcza świadectwo życia wiarą rodziców, ich religijność i udział w liturgii, nauka modlitwy i wyjaśniania dzieciom pierwszych prawd wiary, włączanie ich stopniowo w życie parafii;
   • · katecheza w szkole;
   • · spotkania i nabożeństwa w kościele.
 4. Uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii organizowana jest rokrocznie w pierwszą niedzielę maja o godz. 11:00.
  Rocznica I Komunii świętej przeżywana jest w klasie IV, w drugą niedzielę maja o godz. 11:00.
 5. Usilnie prosimy rodziców i innych krewnych, aby świętowanie tego wydarzenia miało charakter religijny, pozbawiony akcentowania prezentów materialnych, a świadectwo dorosłych było trzeźwe i pełne godności.
  Nic ani nikt nie powinien przesłaniać Daru, którym jest Chrystus w sercu dziecka i Jego uświęcająca miłość. Niech w miarę możliwości radość pomnaża się przez wspólne przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej także przez rodzinę i innych gości.
 6. Świętowanie trwa przez „biały tydzień”, w którym uczestniczą dzieci i rodziny, a kończy się w sobotę wspólną pielgrzymką dziękczynną.

ADORACJE EUCHARYSTYCZNE

Zachęcamy do spotkania z Panem Jezusem Eucharystycznym także podczas adoracji:
 1. W pierwsze niedziele miesiąca na zakończenie każdej Mszy świętej (nie wychodźmy przed błogosławieństwem  czy wręcz w czasie Komunii..).
 2. W każdy czwartek od Mszy wieczornej do godz. 21.00 („Wieczór Przemienienia”).
 3. W I piątki od października do czerwca od godz. 19.00 do Mszy świętej o 20.00.
 4. W rocznicę nawiedzenia parafii przez kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – każdego 29 października – od godz. 15.00 do Mszy wieczornej.
 5. Podczas Triduum Paschalnego – czuwając przy Panu Jezusie w “ciemnicy” i w grobie.
 6. Dowolna, choćby kilkunastominutowa, adoracja w ciszy Pana Jezusa obecnego w tabernakulum, gdy nie ma wystawienia, np. przed czy po Mszy świętej, przynosi wiele owoców duchowych, co potwierdzić może każdy, kto tak czyni.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
(BOŻE CIAŁO)

 1. Główna Msza święta uroczystości jest sprawowana o godz. 9:00 i po niej następuje procesja do czterech ołtarzy. Niech pragnieniem każdej osoby w parafii będzie uczestnictwo w tym wydarzeniu.
 2. Serdecznie dziękujemy osobom z czerech rejonów parafii, przygotowującym poszczególne ołtarze, a także zbierającym na ten cel ofiary i darczyńcom.
 3. Niech nasz udział będzie czynny: dzieciom ciepło dziękujemy za sypanie kwiatków i dzwonienie, pocztom sztandarowym oraz niosącym baldachim i feretrony za ich trud, wszystkim za skupienie i wspólny śpiew, a asyście liturgicznej za troskę o właściwy przebieg procesji.
 4. Starajmy się szczerze uczestniczyć także w procesji oktawy Bożego Ciała, która odbywa się w poszczególne dni po Mszy świętej wieczornej.
 5. Na czwartek kończący obchody zapraszamy szczególnie rodziców z dziećmi, które otrzymują wtedy specjalne błogosławieństwo.
Scroll to Top