SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 879 – Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.
PRZYJMUJĄCY BIERZMOWANIE
Kan. 889 – § 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.
§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.
Kan. 890 – Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie.
Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.
Kan. 891 – Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna.
ŚWIADKOWIE
Kan.892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan.893 – § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874. (zob. wyżej informacje przy sakramencie chrztu)
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania obejmuje
dwa etapy:

  1. klasa VII szkoły podstawowej – formacja intelektualna i duchowa w oparciu o „Przewodnik dla kandydatów do sakramentu bierzmowania w klasie VII i VIII. Wiarygodna ścieżka”, Wydawnictwo BIBLOS.
    Uczeń prowadzi zwykłe życie wiary (uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, korzystanie z sakramentu pokuty, udział w tradycyjnych nabożeństwach: Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Nabożeństwo majowe i in.), ponadto na koniec roku szkolnego zdaje egzamin z treści w/w Przewodnika.
  1. klasa VIII szkoły podstawowej – ciąg dalszy formacji duchowej, wzbogaconej spotkaniami w małych grupach z animatorem, zazwyczaj co 2 tygodnie.
Przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się zasadniczo w parafii zamieszkania.
Jeśli jednak kandydat chciałby przyjąć ten sakrament w innej parafii, powinien wraz z rodzicem/opiekunem prawnym zwrócić się o zgodę do własnego proboszcza.
Bierzmowanie jest uroczyście udzielane w klasie VIII w terminie ustalanym corocznie z Księdzem Biskupem lub podczas wizytacji kanonicznej.
Potrzebne dokumenty:
  • Akt chrztu uzyskany z parafii, gdzie ten sakrament był udzielony – chyba, że jest to ta sama parafia, w której będzie udzielane bierzmowanie.
  • Zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych.
  • W przypadku przyjmowania tego sakramentu poza własną parafią – pisemna zgoda swojego proboszcza.
Scroll to Top